Zápis dětí do mateřských školek 2020

Publikováno: 15.4.2020 Autor(ka): Ondřej Polakovič
Zápis dětí do mateřských školek 2020

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Ředitel Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 v mateřské škole na Hrčavě, Mosty u Jablunkova Dolní, Střed, Šance, jejíchž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace se koná

2.5.2020-14.5.2020.

Z důvodu mimořádné situace jsme přistoupili k elektronické evidenci žádostí. Zápis najdete

Vygenerovaný podepsaný dokument spolu s požadovanými přílohami zašlete

  1. do datové schránky školy (qjpmpzb),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. vytištěné, podepsané, zaslané poštou, (preferujeme)
  4. osobní podání (v nezbytném případě po předchozí telefonické domluvě na +420 558 367 614)

 

Požadované přílohy Žádosti o přijetí

  1. Rodný list dítěte - Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.
  2. Lékařské potvrzení - Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu dítěte.
  3. Doporučení z PPP, SPC (pouze dítě s SVP) - Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Jinak bude správní řízení přerušeno do doby vydání Doporučení.

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle registračních čísel na vstupních dveřích do MŠ, na webových stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí a přerušení správního řízení bude zasláno poštou.

Ředitel školy stanovil kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kritéria jsou k nahlédnutí v budově MŠ, nebo na webu školy.

 

Mgr. Ondřej Polakovič

ředitel školy

Soubory ke stažení