Informace a pokyny k zahájení a organizaci vzdělávacích aktivit žáků 2.stupně ZŠ.

Publikováno: 5.6.2020 Autor(ka): Jan Beiger

Informace a pokyny k zahájení a organizaci vzdělávacích aktivit žáků 2.stupně ZŠ v závěru školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí druhostupňoví žáci.

V pondělí 8. 6. 2020 bude obnovena účast přihlášených dětí - žáků 2. stupně ve škole. Plán vzdělávacích aktivit a další upřesňující informace budou sděleny žákům první den nástupu do školy.

 

Třída

Pedagog

Den              Příchod

      Dopolední blok

VIII. skupina A

Sikorová, Boková

 Pondělí        8.10-8.20

 8.20-10.20  10.30-12.05

VIII. skupina B

Sikorová, Boková

 Úterý           8.10-8.20

 8.20-10.20  10.30-12.05

VII. A,B

Uherková, Bartečková

 Středa         8.10-8.20

 8.20-10.20  10.30-12.05

VI. A

Podeszwová, Beiger

 Čtvrtek        8.10-8.20

 8.20-10.20  10.30-12.05

VI. B

Beiger, Kantor

 Pátek          8.10-8.20

 8.20-10.20  10.30-12.05

 

 

 

 

 

 

 1. Organizace vzdělávacích aktivit
 • Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro žáky 2.stupně, kteří plní povinnou školní docházku od 8. 6. 2020 do 30.6.2020 případně do odvolání ředitelem školy.
 • Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků, maximální počet žáků ve skupině je 15. Tyto skupiny po celou dobu vzdělávacích aktivit již nemusí být neměnné. Skupiny povedou ředitelem školy pověření pedagogové.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány podle harmonogramu jednou týdně. Omlouvání nepřítomnosti žáků přihlášených k docházce probíhá podle Školního řádu. Absence na vzdělávacích aktivitách se nezapočítává do absence na vysvědčení.
 • Stanovili jsme z organizačních a hygienických důvodů čas nástupu žáků do školy od 8:10 - 8.20 hodin.

 

        Žákům 2. stupně bude přítomnost umožněna zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové konzultace, setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku.
 • Socializační aktivity.
 • Třídnické hodiny.
 • Vyzvednutí školních potřeb a jiných osobních věcí žáků.
 • Odevzdání učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

 

 

 1. Ochrana zdraví během pobytu ve škole

Zákonný zástupce žáka se zaručuje, že se u jeho dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění viz Čestné prohlášení. Škola se řídí metodickým pokynem MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Odkaz na tento dokument najdete http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

 

    3. Provoz školy a hygienická opatření

Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, to platí i při odchodu ze školy. Hygienická opatření se budou řídit zásadami metodického pokynu MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“aktualizace k 27.4.2020. Žáci budou před zahájením vzdělávacích aktivit poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví a hygienických pravidlech během pobytu ve škole a mimo ni.

 1. Co musím splnit jako žák, abych se mohl zúčastnit vzdělávacích aktivit?
 • být zdravý a odevzdat v den zahájení vzdělávacích aktivit 8. 6. 2020 originál čestného prohlášení o bezinfekčnosti podepsané rodičem s datem 8. 6. 2020,
 • docházet včas do školy dle harmonogramu mé skupiny ve škole,
 • ve venkovních prostorách (prostor před budovou školy) případně mimo školní areál, když dodržuji odstup od další osoby minimálně 2 metry nemusím používat roušku
 •  ve společných prostorách školy (šatny, chodby, sociální zařízení, …) musím používat roušku
 • ve třídě, když dodržuji odstup od další osoby min. 2 metry, po dohodě s pedagogem roušku mohu odložit do vlastního připraveného sáčku,
 • vždy mám u sebe náhradní roušku, potřebuji tedy na každý den vzdělávacích aktivit minimálně 2 čisté roušky a sáček k jejich odložení,
 • budu si mýt ruce mýdlem a vodou a použiji dezinfekci na ruce podle potřeby i na pokyn pedagoga,
 • budu se pohybovat ve škole nebo ve školním areálu pouze ve vymezených prostorách a budu dodržovat pravidla stanovená ve školním řádu,
 • nemohu se setkávat s žáky jiných skupin vzdělávacích aktivit v prostorách školy a školního areálu,
 • po skončení aktivit urychleně opouštím školu a školní areál podle pokynů pedagoga,
 • v případě, že poruším výše uvedená pravidla, mohu být ze vzdělávacích aktivit vyloučen.

 

Tyto informace a pokyny se mohou v průběhu vzdělávání změnit nebo budou aktualizovány dle podmínek a pokynů MŠMT, nebo jiných kompetentních orgánů.

 

V Mostech u Jablunkova 4. 6. 2020

 

Soubory ke stažení