Informace a pokyny k zahájení vzdělávacích aktivit žáků 1.stupně - Aktualizováno 21.5.2020

Publikováno: 21.5.2020 Autor(ka): Ondřej Polakovič

 AKTUALIZACE ke dni 21.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci.

V pondělí 25.5.2020 dojde k obnovení účasti dětí - žáků 1. stupně ve škole. Týdenní plán vzdělávacích aktivit a další upřesňující informace budou sděleny žákům první den nástupu do školy.

Vzhledem k možným potížím při vstupu do školy znovu upozorňujeme na nutnost originálu čestného prohlášení s datem 25.5.2020.

Třída Příchod Dopolední blok Odchod na oběd nebo domů Odpolední blok Jména pedagogů
I.A - "stará škola"  7:30-7:50 7:55-11:30 11:30 11:30-14:00 Jouklová, Bubláková
I.B - "stará škola"  7:30-7:50 7:55-11:40 11:40 11:40-14:00 Szotkowská L., Bazgierová
II.- "stará škola"  7:30-7:50 7:55-12:00 12:00 12:00-14:00 Vrzalová, Kukuczková
III. - "nová škola"  7:30-7:50 7:55-12:10 12:10 12:10-14:00 Klusová M., Robenková/Turek
IV. - "nová škola"  7:30-7:50 7:55-12:20 12:20 12:20-14:00 Szotkowská K., Uherková/Bartečková
V.- "nová škola"  7:30-7:50 7:55-12:30 12:30 12:30-14:00 Skotnicová, Sikorová/Bula

 

 

 1. Organizace vzdělávacích aktivit
 • Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro žáky 1.stupně, kteří plní povinnou školní docházku od 25.5.2020 do 30.6.2020.
 • Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků, maximální počet žáků ve skupině je 15. Tyto skupiny po celou dobu vzdělávacích aktivit musí být neměnné. Skupiny povedou ředitelem školy pověření pedagogové.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Omlouvání nepřítomnosti žáků přihlášených k docházce probíhá podle Školního řádu. Absence na vzdělávacích aktivitách se nezapočítává do absence na vysvědčení.
 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny do dvou bloků: dopolední a odpolední
 • Zahájení vzdělávacích aktivit: 25.5. 2020.
 • Příchod ke škole a do tříd: 7.30-7.50.
 • Konec vzdělávacích aktivit bude nejpozději ve 14:00, odchod žáků musí být zapsán v žákovské knížce. Žáci budou ve škole přítomni po celou stanovenou dobu, která nemůže být z hygienických a organizačních důvodů změněna bez řádného důvodu a omluvy. Odchod žáka v době od 11:30 do 12:30 (dle harmonogramu jednotlivých tříd) nebo pak v čase od 13:00 do 14:00 ze školy bude domluven individuálně (písemně v deníčku nebo žákovské knížce) první den výuky a nebude po celou dobu změněn.
 • V případě absence bude vyžadována omluva v žákovské knížce žáka.
 • Hodnocení žáků budeme posuzovat stejně jako distanční vzdělávání dle vyhlášky.

 

 1. Ochrana zdraví během pobytu ve škole

Zákonný zástupce žáka se zaručuje, že se u jeho dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virové ho infekčního onemocnění viz Čestné prohlášení. Škola se řídí metodickým pokynem MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz základních škol
v období do konce školního roku 2019/2020“. Odkaz na tento dokument najdete
na webových stránkách školy www.zsmostyujablunkova.cz. 

 

 1. Provoz školy a hygienická opatření

Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, to platí i při odchodu ze školy. Hygienická opatření se budou řídit zásadami metodického pokynu MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Žáci budou před zahájením vzdělávacích aktivit poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví a hygienických pravidel během pobytu ve škole a mimo ni.

 

 

 1. Co musím splnit jako žák, abych se mohl zúčastnit vzdělávacích aktivit?
 • být zdravý a odevzdat v den zahájení vzdělávacích aktivit 25.5.2020 originál čestného prohlášení o bezinfekčnosti podepsané rodičem,
 • docházet včas do školy dle rozvrhu mé skupiny ve škole,
 • ve venkovních prostorách (prostor před budovou školy, balkón) a ve společných prostorách školy (šatny, chodby, sociální zařízení, …) nebo dle pokynu zaměstnanců školy musím používat roušku,
 • ve své třídě, když dodržuji odstup od další osoby min. 2 metry, po dohodě s pedagogem roušku mohu odložit do vlastního připraveného sáčku,
 • vždy mám u sebe náhradní roušku, potřebuji tedy na každý den vzdělávacích aktivit minimálně 2 čisté roušky a sáček k jejich odložení,
 • budu si mýt ruce mýdlem a vodou a použiji dezinfekční gel na ruce podle potřeby i
  na pokyn pedagoga,
 • budu se pohybovat ve škole nebo ve školním areálu pouze ve vymezených prostorách a budu dodržovat pravidla stanovená ve školním řádu,
 • nemohu se setkávat s žáky jiných skupin vzdělávacích aktivit v prostorách školy a školního areálu,
 • po skončení aktivit urychleně opouštím školu a školní areál pod vedením pedagoga,
 • v případě, že poruším výše uvedená pravidla, mohu být ze vzdělávacích aktivit vyloučen.

 

Informace a pokyny ke stravování

 

 • Stravování pro žáky 1.stupně, kteří nastoupí od 25.5.2020 do školy a kteří ve školním roce 2019/20 byli přihlášeni na obědy, je zajištěno, přechod do školní jídelny bude probíhat podle harmonogramu. V případě změn v odběru obědů, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Volnou (přihlášky i odhlášky) na tel.: +420778168209 nebo na email bozena.volna@zsmostyujablunkova.cz

 

 

 

 

Tyto informace a pokyny se mohou v průběhu vzdělávání změnit nebo budou aktualizovány dle podmínek a pokynů MŠMT, nebo jiných kompetentních orgánů.

 

V Mostech u Jablunkova 18. 5. 2020

                                                         

                                                                                                                                    Mgr. Ondřej Polakovič

Soubory ke stažení