Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Publikováno: 16.4.2021 Autor(ka): Jan Beiger

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí počet volných míst do stanoveného nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole na jednotlivých odloučených pracovištích. (Vydáno na základě pokynu MŠMT.)

 

  1. Předškolní vzdělání je zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). Ustanovení § 34 školského zákona stanovuje, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Tímto předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost podrobit se pravidelnému očkování je stanovena v ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví pak může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Pokud není dítě očkováno, vyplývá přímo ze zákona, že nemůže být přijato do mateřské školy, pokud není stanoveno jinak.

 

  1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.

 

  1. Zák. zástupci se dostaví v daném termínu k zápisu pro následující školní rok. Forma a konkrétní datum zápisu do MŠ bude uveřejněno na vstupních dveřích, webu školy a na vývěsce zřizovatele. Mimo termín oficiálního zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity.

 

  1. Rozhodnutí o přijetí bude dle zákona umístěno na vstupních dveřích, rozhodnutí o nepřijetí obdrží zák. zástupce písemně na adresu uvedenou v přihlášce do 30 dnů od data zápisu. Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelem lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. V souladu s § 36 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnutí v termínu určeného ředitelem (vždy do 14 dnů po termínu zápisu do MŠ).

 

  1. V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí počet volných míst do stanoveného nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole na jednotlivých odloučených pracovištích školy, bude ředitel školy při přijímání dětí do mateřské školy vycházet z těchto kritérií:

 

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte

Dítě rok před zahájením povinné školní docházky

10

 

Dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ 4 let věku

3

 

Dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ 3 let věku

2

 

Dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ 2 let věku. Tyto děti budou umístěny ve třídách pro 2-3 leté děti v MŠ Střed ve třídě U Myšky a v MŠ Dolní

U Zajíčka

1

Bydliště dítěte

Dítě s místem trvalého pobytu Mosty u Jablunkova nebo Hrčava

5

 

Dítě s místem trvalého pobytu mimo obec Mosty u Jablunkova nebo Hrčava

0

Docházka dítěte

Celodenní docházka dítěte

5

 

Polodenní docházka dítěte

0

 

Doplňující kritéria

  • Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
  • V případě rovnosti bodů bude zohledněno datum narození dítěte. Starší dítě má přednost před mladším dítětem.

 

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti od 3.4.2021.

 

O vydání a obsahu této směrnice informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí vyvěšením na vchodových dveřích a na webových stránkách školy.

 

V Mostech u Jablunkova 3.4.2021

 

 

Mgr. Kamil Bula

ředitel školy