SRPŠ, Školská rada

Školská rada 

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základníchstředních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů, pedagogických pracovníků školy, zřizovatele a dalších osob. Funkční období člena rady je tříleté. Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. 

 

Údaje o ŠKOLSKÉ RADĚ

Členové školské rady (od 1.7.2021)

Za zákonné zástupce

Pavla Gajová Tauferová

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Kamila Szotkowská

Za zřizovatele

Romana Follnerová

 

 

Mgr. Kamil Bula, ředitel školy

 

Spolek rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova (SRPŠ Mosty u Jablunkova)

Spolek rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova (SRPŠ Mosty u Jablunkova)

Mosty u Jablunkova 750, 739 98 Mosty u Jablunkova

Ičo: 01650203

Dič: CZ01650203

Spolek:

SRPŠ Mosty u Jablunkova, je spolek – původně občanské sdružení, založené v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. a s obecně závaznými právními předpisy České republiky o sdružování občanů, ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/93127/13-R. SRPŠ Mosty u Jablunkova je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem fyzických a právnických osob, v němž se sdružili rodiče, zákonní zástupci a přátelé ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova.

Základní cíle:

  • všestranně napomáhat rozvoji vzdělávacích a kulturních činností žáků ZŠ a MŠ v Mostech u Jablunkova
  • vytvářet všemi sdruženými členy podmínky a finanční zdroje, pro rozvoj školních a mimoškolních zájmových aktivit.

Členem SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA:

se může stát každá právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v ČR, starší 18ti let, která souhlasí s cíli a stanovami, zaváže se jimi řídit, chce aktivně pracovat v SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA a platí členské příspěvky. Členem může být i právnická nebo fyzická osoba jiného státu se sídlem nebo bydlištěm na území EU. Členové SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA, jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení.

Hospodaření:

SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA nemá žádný s vlastní majetkem. Vytvoří-li SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA při své činnosti zisk, může být použit jen k dosažení cílů SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA. Hospodaření se děje na základě rozpočtu schváleného VH, od kterého se výbor může v odůvodněných případech, zejména v zájmu lepšího dosahování cílů sdružení přiměřeně odchýlit. Na hospodaření dohlíží revizor, který předkládá pravidelně zprávu členské základně na VH. V případě zániku organizace je nutno vždy provést majetkové vyrovnání dle platných zákonů a norem ČR, případně na území EU.

Valná hromada (VH):

VH je nejvyšším orgánem SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA. VH je ustavována svoláním v souladu s těmito stanovami. Tvoří ji shromáždění členů, které je plně usnášeníschopné za přítomnosti nejméně jedné poloviny členů starších 18-ti let. Je-li na VH přítomna méně než polovina členů, lze zde projednávat a rozhodovat jen záležitosti předem uvedené v programu VH .

Výbor SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA :

SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA je nejvyšším výkonným orgánem SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA v období mezi jednotlivými VH. Výbor SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA je ustanoven valnou hromadou veřejnou volbou. Členem výboru může být zvolen každý člen SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA, který je fyzickou osobou starší osmnácti let, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena. Počet členů Výboru SRPŠ není dán, ale je minimálně tříčlenný.   V roce 2021 byl zvolen nový výbor na období 3 let

  • SRPŠ velmi aktivně spolupracuje se ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova. Mezi největší aktivity patří organizace školního plesu a rodičovské radovánky. Samozřejmě bychom si nemohli dovolit takto financovat naše děti, bez zapojení našich členů, a to zejména rodičů. Kteří zajišťují školní ples, a taký rodičovské radovánky. Poděkování Vám všem.
  • Velké poděkování patří Obci Mosty u Jablunkova, firmě VITALPLAST a ostatním sponzorům za finanční podporu a věcné dary i všem pedagogům a vedení školy za pomoc a přípravu akcí pro děti a rodiče.

 

Tomáš Mucha, předseda SRPŠ