SRPŠ, Školská rada

Školská rada 

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základníchstředních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů, pedagogických pracovníků školy, zřizovatele a dalších osob. Funkční období člena rady je tříleté. Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. 

 

Údaje o ŠKOLSKÉ RADĚ

Členové školské rady (od 1.7.2021)

Za zákonné zástupce

Pavla Gajová Tauferová

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Kamila Szotkowská

Za zřizovatele

Romana Follnerová

 

 

Mgr. Kamil Bula, ředitel školy

 

SRPŠ - Spolek rodičů a přátel školy - při ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750 

Dovolte mi, abych Vám nejprve popřál do toho letošního nového a snad už lepšího a úspěšnějšího roku hlavně zdraví a taky trochu toho štěstí. Ten loňský rok se snad v ničem nepovedl, přes veškeré zákazy, nařízení a omezení, ale přece jen skončil. Nemohli jsme uspořádat ani třídní schůzky s tradiční valnou hromadou. Starý výbor, kterému už měla jeho povinnost skončit, tedy funguje nadále, až do nejbližší valné hromady, kde bude zvolen nový výbor na další tři roky. Je čas bilancování, tak si Vás dovoluji ve zpravodaji obce krátce informovat o našem loňském hospodaření.

Do roku 2020, jsme vstupovali s převodem zůstatku ve výši 144.982Kč. Na školním plese, jsme vydělali rekordních 93.559Kč. Radovánky jsme už bohužel pořádat nemohli, takže bez výdělku. Vybrali jsme členské příspěvky celkově ve výši 58.250Kč. Obdrželi jsme dotaci na činnost od Obce Mosty u Jablunkova ve výši 120.000Kč. Od firmy VITALPLAST, jsme dostali na aktivity dětí finanční dar ve výši 20.000Kč. Všechny tyto finanční prostředky, jsme použili v plné výši v souladu s uzavřenými smlouvami, velice si jich vážíme, a ještě jednou za ně děkujeme. Tedy celkové příjmy spolku byly ve výši 291.809Kč.

Základní škola na činnost a zájmy dětí vyčerpala celkem 125.169Kč a mateřská škola pouze 26.696Kč. Ostatní výdaje spolku, byly ve výši 1.075Kč a všechny výdaje jsou přehledně uvedeny v přiložené tabulce. Celkové výdaje spolku, byly ve výši 152.940Kč, tedy jsme loni hospodařili s přebytkem 138.868Kč, a tak převádíme do roku 2021 částku 283.850Kč.

Věřím, že už konečně poleví všechny omezení a nařízení a děti budou moci normálně chodit do školy a užívat si svobody a prezenční výuky se všemi kulturními, sportovními i společenskými aktivitami a k tomu jim snad pomohou i nastřádané finanční prostředky. Nezačíná nám ten rok zrovna ideálně, protože jsme museli zrušit školní ples, ale radovánky snad už budou…. Mezitím snad nějak proběhne i valná hromada, tak prosíme případné aktivní zájemce o činnost ve výboru, aby se hlásili, protože některým nám už děti vyrostly, ze školy odcházejí, a tak nastal čas na změny…

Za loňský rok, bude řádně v termínu podáno daňové přiznání, přehled o příjmech a výdajích i přehled o majetku a závazcích. Samozřejmě bychom si nemohli dovolit takto financovat naše děti, bez zapojení našich členů, a to zejména rodičů z prvních a druhých tříd, kteří zajišťují školní ples, a pak pátých a šestých tříd, kteří zajišťují rodičovské radovánky. Velké poděkování patří Obci Mosty u Jablunkova, firmě VITALPLAST a ostatním sponzorům za finanční podporu a věcné dary i všem pedagogům za pomoc a přípravu akcí pro rodiče, pro děti a s dětmi.                                                                        

                                                                                                                                                                       Kohut Tomáš, předseda SRPŠ  

                               2

2

 

ŠKOLSKÁ RADA při Základní škole a mateřské škole Mosty u Jablunkova 750 na období 2018 – 2020.

Na členské schůzi SRPŠ dne 16. 11. 2017 byla do školské rady zvolena z řad zákonných zástupců žáků paní Nikola Procházková. Jako zástupce pedagogických pracovníků byl na pedagogické radě zvolen do školské rady pan učitel Jan Beiger. Zástupcem zřizovatele ve školské radě na další volební období zůstává pan Ing. Roman Szotkowski. Předsedou školské rady na ustavující první schůzi školské rady dne 4.4.2018 na následující funkční období byl zvolen Jan Beiger.

Dne 22.1.2020 rezignoval pan Roman Szotkowski. Dne 17.2.2020 byla jmenována Radou obce Mosty u Jablunkova za člena školské rady paní Romana Follnerová.

Ustanovení školské rady jsou dána dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění.

Mgr. Ondřej Polakovič, ředitel školy

______________________________________

SRPŠ - Spolek rodičů a přátel školy - při ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova

Jak jsem slíbil na valné hromadě členům našeho spolku, tak si Vás dovoluji ve zpravodaji obce krátce informovat o našem loňském hospodaření.

Do roku 2019 jsme vstupovali s převodem zůstatku ve výši 135.679Kč. Na školním plese jsme vydělali celkem 46.356Kč ale protože některé platby za konzumační lístky proběhly už v prosinci 2018, tak jsou příjmy rozděleny a v roce 2019 jsme zaúčtovali pouze zbylých 27.156Kč. Na radovánkách jsme pak menší výdělek z plesu trochu dohnali rekordním výdělkem 85.604Kč. Vybrali jsme členské příspěvky celkově ve výši 24.600Kč. Obdrželi jsme dotaci od Obce Mosty u Jablunkova na činnost ve výši 93.000Kč a také dar za aktivity dětí v rámci Vánočního jarmarku, kdy si děti prodejem svých výtvorů vydělaly 14.782Kč a stejnou částku pak naše Obec darovala přes SRPŠ přímo dětem do třídních fondů. Od firmy VITALPLAST jsme dostali na aktivity dětí finanční dar ve výši 20.000Kč. Všechny tyto finanční prostředky, jsme použili v plné výši v souladu s uzavřenými smlouvami, velice si jich vážíme, a ještě jednou za ně děkujeme. Tedy celkové příjmy spolku byly ve výši 265.142Kč.

Základní škola na činnost a zájmy dětí vyčerpala celkem 158.506,09Kč a mateřská škola 94.958Kč. Ostatní výdaje spolku, byly ve výši 2.374Kč a všechny výdaje jsou přehledně uvedeny v přiložené tabulce. Celkové výdaje spolku, byly ve výši 255.838,09Kč, tedy jsme loni hospodařili s přebytkem 9.303,91Kč, a tak převádíme do roku 2020 částku 144.982,51Kč.

Letos nám už proběhl tradiční školní ples, na kterém jsme se všichni velmi dobře bavili a velice děkuji rodičům žáků prvních a druhých tříd za personální obsazení a vynikající zvládnutí obsluhy hostů. Děkuji i mateřským školkám za výzdobu letošního plesu a samozřejmě všem maminkám, které nám napekly skvělé zákusky a dětem za jejich pomoc s přípravou plesu, jejich krásné vystoupení a výrobu čepiček a škrabošek. Poděkování samozřejmě patří i našim sponzorům, kteří nám věnovali ceny do bohaté tomboly a všem ochotným lidičkám, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu. Plánujeme radovánky, zvýšili jsme členské příspěvky a máme požádáno o dotaci na činnost spolku od naší Obce. Letos jsme opět získali finanční dar na aktivity našich dětí od firmy VITALPLAST ve výši 20.000Kč za což dárci velmi děkujeme. Pokud dostatečně naplníme příjmy, pak ve výdajích předpokládáme, že nebudeme muset omezovat školní aktivity naších dětí.

Za loňský rok, bude řádně v termínu podáno daňové přiznání, přehled o příjmech a výdajích i přehled o majetku a závazcích. Samozřejmě bychom si nemohli dovolit takto financovat naše děti, bez zapojení našich členů, a to zejména rodičů z prvních a druhých tříd, kteří zajišťují školní ples, a pak pátých a šestých tříd, kteří zajišťují rodičovské radovánky. Velké poděkování patří Obci Mosty u Jablunkova, firmě VITALPLAST a ostatním sponzorům za finanční podporu a věcné dary i všem pedagogům za pomoc a přípravu akcí pro rodiče, pro děti a s dětmi.  

Kohut Tomáš, předseda SRPŠ  

 

Financování SRPŠ Mosty u Jablunkova - plán na rok 2020:

 PŘÍJMY   
         144 982,51 Kč Převod z předchozího období
           50 000,00 Kč Školní ples
                          -   Kč Školní ples 2019 + předprodej konzumačních lístků ve 2018
           80 000,00 Kč Radovánky
           37 800,00 Kč Členské příspěvky ZŠ
           17 250,00 Kč Členské příspěvky MŠ
         120 000,00 Kč Dotace obce Mosty u Jablunkova
                          -   Kč Dar obce Mosty u Jabl. za aktivity dětí - odměny do tříd
           20 000,00 Kč Ostatní příjmy spolku (finanční dary a dotace)
         325 050,00 Kč Celkové příjmy spolku
   
VÝDAJE ZŠ  
           49 000,00 Kč Cestovné, dopravné, jízdné
             5 000,00 Kč Nákup služeb
           13 000,00 Kč Pohoštění dětí - jídlo, potraviny a sladkosti
             1 000,00 Kč Pohoštění dětí - ochranné nápoje, tekutiny (sport)
           12 000,00 Kč Skipasy, pernamentky výcviky
           20 000,00 Kč Sportovní poháry, medaile, trofeje a vybavení
             2 000,00 Kč Startovné
           25 000,00 Kč Věcné dary a ocenění dětem, všeobecný materiál
           38 000,00 Kč Vstupné
             3 000,00 Kč Všeobecný materiál
                          -   Kč Odměny do tříd za aktivity dětí - dar obce Mosty u Jabl.
             7 000,00 Kč Skupinové vstupné do aquaparku Mosty
           40 000,00 Kč Vzdělávací programy a kurzy pro děti - platby agenturám
         215 000,00 Kč Celkové výdaje ZŠ
252 dětí   Počet dětí v ZŠ
                 853,17 Kč Částka na dítě
   
VÝDAJE MŠ  
           12 000,00 Kč Cestovné, dopravné, jízdné
             2 000,00 Kč Pohoštění dětí - potraviny a sladkosti
                          -   Kč Skipasy, pernamentky výcviky
           30 000,00 Kč Sportovní poháry, medaile, trofeje a vybavení
             5 000,00 Kč Věcné dary a ocenění dětem, všeobecný materiál
           25 000,00 Kč Vstupné
             9 000,00 Kč Všeobecný materiál
           15 000,00 Kč Vzdělávací programy a kurzy pro děti - platby agenturám
           98 000,00 Kč Celkové výdaje MŠ
115 dětí   Počet dětí v MŠ
                 852,17 Kč Částka na dítě
OSTATNÍ VÝDAJE  
                 600,00 Kč Bankovní výpisy, poplatky a transakce
                 600,00 Kč Členský příspěvek AŠSK
                   50,00 Kč Služby pošt
                          -   Kč Věcné dary členům spolku
                 500,00 Kč Všeobecný materiál, kancelářské potřeby
             1 750,00 Kč Celkem ostatní výdaje spolku
   
         314 750,00 Kč Celkové výdaje spolku (výdaje ZŠ+MŠ+Ostatní)
     155 282,51 Kč Převod do nadcházejícího obdobíSoubory ke stažení