Základní informace

Základní informace

Základní škola a mateřská škola Hrčava je od 1. ledna 2015 odloučeným pracovištěm Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750.

Škola zajišťuje v jedné budově předškolní vzdělávání v jednotřídní mateřské škole se sociálním zařízením a umyvárnou, povinné základní vzdělávání od 1. do 5. ročníku v jednotřídní základní škole rodinného typu s 17 žáky, zájmové vzdělávání ve školní družině, školní stravování ve vlastní jídelně.

Žákům ZŠ slouží dvě třídy. Jedna třída slouží zároveň i jako počítačová učebna, která je vybavena počítači napojenými na internet. Třídy jsou vybaveny polohovacími lavicemi i židlemi. Žáci, kteří školu navštěvují, jsou většinou místní, ale zároveň k nám žáci dojíždějí z osad, které patří okolním vesnicím. Do šestého ročníku přecházejí do školy v Mostech u Jablunkova.

V přízemí budovy se nachází jedna herna pro MŠ, ZŠ a ŠD, školní jídelna, kuchyň, sociální zařízení se sprchou. Jako doplňkovou činnost poskytujeme možnost stravování cizím strávníkům z řad občanů (např. důchodcům, místním živnostníkům, zaměstnancům firem, maminkám na mateřské dovolené apod.)

Naše vesnická málotřídní škola se nachází v malebné kopcovité krajině sousedící s Polskem a Slovenskem, s pestrou faunou a florou, v těsné blízkosti obecního úřadu, kostela a autobusové zastávky, takže v centru obce Hrčavy. Pod školou  se nachází Oranžové hřiště z roku 2014, které žáci využívají v rámci tělesné výchovy, školní družiny, ale i ve volném čase. Od roku 2019 mohou děti MŠ, ZŠ, ŠD využívat velkou zahradu s herními prvky, která je pod obecním úřadem. Poloha školy nám dává možnost často navštěvovat a pozorovat nedaleký les, potůček a soustřeďovat výuku v přírodě.V rámci vzdělávání v ZŠ klademe důraz na bezpečné prostředí, dobré klima, individuální přístup. Respektujeme individualitu dítěte.

Zřizovatelem školy je obec Mosty u Jablunkova.

HLAVNÍ  ÚKOLY  CÍLE  VZDĚLÁVÁNÍ

 • učitelé budou se žáky pracovat tak, aby bylo ve škole hezké, klidné pracovní prostředí
 • budou využívat v co největší míře hravých forem práce s citlivým přístupem k žákům
 • v co největší míře využívat pomůcek, správně a neustále žáky motivovat
 • dbát na všestranné vzdělání a výchovu žáků
 • dbát na zvláštnosti práce na málotřídní škole
 • zaměřit se na intenzivní výchovné působení na žáky
 • pěstovat u žáků kulturní a hygienické návyky
 • odstraňovat hrubé výrazy ze slovního projevu žáků
 • vést žáky k samostatnosti, správnému vystupování, zdravému sebevědomí
 • vytvářet správný vztah k naší obci Hrčavě-historie obce, hrčavské písně, tradice, zvyky
 • vést žáky k reprezentaci obce i školy v soutěžích
 • péče o zdraví: využívat chodeb, herny i hřiště ke hrám o přestávkách i ve vyučování Pč, Tv, Prv, Vv, Hv v co největší míře - dle možností a dodržování hygienických opatření (Covid-19)
 • přesouvat výuku mimo budovu do přírody
 • dodržovat ve škole pitný režim
 • místnosti dostatečně větrat, regulovat oblečení dětí
 • umožnit dětem krátkodobé (minutové chvilky)
 • péče o životní prostředí: krmení zvěře v zimním období (sběr kaštanů, žaludů, bukvic, stavění krmítek a péče o ně) výstavka květin ve třídách, péče o pokojové květiny, Den Země-ochrana přírody
 • zvýšit a posílit zájem talentovaných žáků o samostatné řešení a rozšiřování obsahu učiva, řešit zajímavé matematické úkoly
 • úzká spolupráce s MŠ -příprava žáků do1.třídy a se ZŠ Mosty u Jablunkova