Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům v oblasti preventivní, výchovné, pedagogické, sociální a kariérové.

Cílem ŠPP je především vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, a metodická a další podpora pedagogických pracovníků. 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti Školního poradenského pracoviště je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. – zákon o zpracování osobních údajů.

 

                                         

Výchovný poradce: Mgr. Jana Klusová

 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
 • individuální pomoc žákům při řešení problémů

 

konzultační hodiny:    úterý 13:30-14:30       

kontakt:                        email: jana.klusova@zsmostyujablunkova.cz

                                      tel.: 725 319 870

Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Jouklová

 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o nadané a mimořádně nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)
 • nápravy poruch učení

 

konzultační hodiny:    pondělí 13:30-14:30   

kontakt:                        email: eva.jouklova@zsmostyujablunkova.cz

                                      tel.: 725 319 870

Školní metodik prevence: Mgr. Kamil Bula

 • koordinace poradenských služeb ve škole (vedoucí školního poradenského pracoviště)
 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
 • organizace volnočasových aktivit pro žáky
 • práce s třídními kolektivy

 

konzultační hodiny:  úterý 13:30-14:30

kontakt:                      email: kamil.bula@zsmostyujablunkova.cz

                                    tel.: 725 319 870