Jídelna

I  N  F O  R  M  A  C  E        P  R  O      S  T  R  Á  V  N  Í  K Y   ve  školním rce 2019/2020

 1.  Školní jídelna vaří pro žáky od 17. září 2019. Kdo má zájem o stravování ve školní jídelně (žáci) musí se přihlásit k odběru obědů u vedoucí školní jídelny.
 1. Zároveň je nutné odevzdat „ Přihlášku ke stravování“. Bez vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky není stravování možné. Přihlášení (odevzdání přihlášky) můžete realizovat od 02. 09. 2019 v kanceláři ved. ŠJ. (V souvislosti s rekonstrukcí školy je možný přístup do kanceláře ved. ŠJ a jídelny pouze ze zadní strany budovy.)
 2. Ke stravování se musí všichni strávnici opětovně přihlásit i ti kteří se v minulém školním roce už stravovali!!!!.
 3. Přihlásit se a odhlásit je možné den předem, a nejpozději v daný den do 8,00 hod a to:
  • u vedoucí školní jídelny osobně
  • telefonicky na tel.: 778 168 209
  • na webových stránkách školy – jídelna on-line
   Po dobu rekonstrukce školy preferujte odhlašování telefonické, případně prostřednictvím webových stránek. Přístup žáků do jídelny bude možné pouze zadním vchodem.
  • v době nepřítomnosti ved. ŠJ u kuchařek

PŘIHLÁŠENÍ  KE STRAVOVÁNÍ  JE  POVAŽOVÁNO  ZA  PŘIHLÁŠKU  NA  CELÝ  ŠKOLNÍ   ROK. Ukončení stravování - musí potvrdit zákonný zástupce (rodič). Při ukončení stravování je zároveň vyúčtována záloha na stravné.

 1. Také je možno se stravovat NEPRAVIDELNĚ   dle vašeho rozvrhu a kroužků (například jen jeden den v týdnu) - je nutné se domluvit s vedoucí ŠJ.
 2. PLACENÍ – v září zaplatíte zálohu-jistinu ve výší 22 obědů (odpovídá červnu 2020). V říjnu 2019 až květnu 2020 zaplatíte skutečné odebrané obědy za uplynulý minulý měsíc. V červnu na konci školního roku bude  provedeno vyúčtování, tzn. porovnání zálohy se skutečně odebranými obědy za červen 2020.         
 3. Pro kontrolu odběru stravy musí mít strávník (žák) zakoupený bezkontaktní čip.

  

ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ

 

Provozní doba ve školní jídelně

Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na dobu od 6:00 hod.  -  14:00 hod pondělí – pátek. V době školních prázdnin školní jídelna při Základní škole Mosty u Jablunkova 750 není v provozu.

 

Způsob přihlašování a odhlašování obědů

Pro styk se strávníky jsou určeny úřední hodiny takto: pondělí – pátek 7:00 hod. - 14:00 hod.  

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí v kanceláři u vedoucí školní jídelny do 7:45 hod. na daný den. Telefonicky na číslo 778 168 209. Zároveň lze odhlášku ze stravy provést prostřednictvím webových stránek školy v oddíle:  jídelna-on line. Po zadání kódu uživatele: č. čipu = č. strávníka = kód uživatele a hesla: heslo přidělí ved. ŠJ při zakoupení bezkontaktního čipu. Pokud není vedoucí přítomná, je možno odhlásit stravu u kuchařek ve školní kuchyni. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

 

Přihlášení ke stravování

Strávník odevzdá vyplněnou Přihlášku ke stravování vedoucí školní jídelny. Přihláška za začátku školního roku je považována za přihlášku na celý školní rok.

 

Ukončení stravování nezletilí strávníci (žáci)

Stravování lze ukončit ke kterémukoliv dni v měsíci. K ukončení stravování je nutný souhlas zákonného zástupce žáka /stačí telefonický souhlas-oznámení o ukončení stravování/.

 

Úhrada stravného

 • hotovostní platba v kanceláří vedoucí školní jídelny
 • bezhotovostním platebním stykem z účtu strávníka (zákonného zástupce) na základě příkazu k povolení inkasa zpětně k 15. dni v měsíci
 • termín hotovostního placení je určen na prvních 5 pracovních dnů následující měsíc
 • při neuhrazení stravného je strávník upozorněn na neuhrazené stravné písemně.
 • Nejdéle však do doby vyčerpání finanční zálohy uhrazené na počátku stravování. Po tomto limitu bude strávníkovi ukončeno stravování.

Úplata za stravování

Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro děti a žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči.  Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák (zástupce žáka) si může odebrat stravu za plnou cenu, tj. včetně režijních nákladů.

Sazby stravného:      
                                    třída  I.    7-10  let:      21,-Kč

                                    třída II.   11-14 let:      24,-Kč

                                    třída III.       15 let:      27,-Kč

                                    zaměstnanci:              30,-Kč

                                    cizí strávník:                61,-Kč      /stravující se ve školní jídelně/                                       

                                   cizí strávník:                60,-Kč      /odnáší si oběd v jídlonosiči/

 

Výdej stravy

 • výdej stravy pro žáky a zaměstnance: 11:30 hod.  -  13:40 hod.
 • výdej stravy pro cizí strávníky: 11:00 hod.  -  11:30 hod.
 • odběr  jídlonosičů: 11:00 hod   -  13:00 hod.

 

Kontrola odběru stravy

 • Každý strávník (mimo cizí strávníky) musí mít pro elektronickou kontrolu odběru stravy zakoupený bezkontaktní čip za hodnotu 100,-Kč (náklady na pořízení čipu). Bez čipu není možné jakýmkoliv způsobem stravu odebírat.
 • Čip může mít žák-strávník po celou dobu školní docházky (na dobu prázdnin se čip nevrací).
 • Po ukončení stravování strávník vrátí nepoškozený čip ved. ŠJ a obdrží zpět 100,-Kč.
 • Při ztrátě nebo poškození čipu si musí strávník zakoupit nový čip.
 • Čip je označen logem školy a číslem strávníka (kód uživatele) a je nepřenosný.
 • Kdo čip zapomene, je povinen se postavit u výdejního okénka na konec řady a oběd mu bude vydán až po obsloužení strávníků, kteří čip měli.