Jídelna

Aktuality

I  N  F O  R  M  A  C  E        P  R  O      S  T  R  Á  V  N  Í  K Y   -   školní rok 2020/2021

 

1. Školní jídelna začne pro žáky vařit od 2. září (středa) 2020.

    Kdo má zájem o stravování ve školní jídelně (žáci) musí se přihlásit k odběru obědů u vedoucí školní jídelny.

2. Zároveň je nutné odevzdat „Přihlášku ke stravování“. Bez vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky

    není stravování možné. Přihlášku odevzdejte ved. ŠJ (v souvislosti s rekonstrukci školy je možný přístup do kanceláře
    ved. ŠJ a jídelny pouze ze zadní strany budovy). Případně můžete vyplněnou a podepsanou přihlášku poslat na emailovou

    adresu ved. ŠJ: bozena.volna@zsmostyujablunkova.cz

3. Ke stravování se musí všichni strávnici opětovně přihlásit i ti kteří se v minulém školním roce už stravovali!

4. Přihlásit se a odhlásit je možné den předem, a nejpozději v daný den do 8,00 hod a to:

  • u vedoucí školní jídelny osobně
  • telefonicky na tel.: 778 168 209
  • na webových stránkách školy – jídelna on-line (http://zsmostyujablunkova.cz)
   Po dobu rekonstrukce školy preferujte odhlašování telefonické, případně prostřednictvím web. stránek. Přístup žáků
   do jídelny bude možné pouze zadním vchodem.
  • v době nepřítomnosti ved. ŠJ u kuchařek

 

PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ JE POVAŽOVÁNO ZA PŘIHLÁŠKU NA CELÝ ŠKOLNÍ   ROK
Ukončení stravování musí potvrdit zákonný zástupce /rodič/. Při ukončení stravování je zároveň záloha na stravné vrácená.

 

5. Také je možnost se stravovat NEPRAVIDELNĚ tzn. dle vašeho rozvrhu a kroužků (například jen jeden den v týdnu) -   je nutné se domluvit s ved. ŠJ.

6. PLACENÍ – v září zaplatíte zálohu-jistinu ve výší 22 obědů (odpovídá počtu dnů stravování v červnu 2021).

V říjnu 2020 až květnu 2021 zaplatíte skutečné odebrané obědy za uplynulý /minulý/ měsíc. V červnu na konci školního roku bude provedeno vyúčtování, tzn.  porovnání zálohy se skutečně odebranými obědy za červen 2021.          

7. Pro kontrolu odběru stravy musí mít strávník (žák) zakoupený bezkontaktní čip.

 

V Mostech u Jablunkova 26. 8. 2020                                                                                        B. Volná, ved. ŠJ, tel.:  778 168 209

  

ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ

 

Provozní doba ve školní jídelně

Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na dobu od 6:00 hod.  -  14:00 hod pondělí – pátek. V době školních prázdnin školní jídelna při Základní škole Mosty u Jablunkova 750 není v provozu.

 

Způsob přihlašování a odhlašování obědů

Pro styk se strávníky jsou určeny úřední hodiny takto: pondělí – pátek 7:00 hod. - 14:00 hod.  

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí v kanceláři u vedoucí školní jídelny do 7:45 hod. na daný den. Telefonicky na číslo 778 168 209. Zároveň lze odhlášku ze stravy provést prostřednictvím webových stránek školy v oddíle:  jídelna-on line. Po zadání kódu uživatele: č. čipu = č. strávníka = kód uživatele a hesla: heslo přidělí ved. ŠJ při zakoupení bezkontaktního čipu. Pokud není vedoucí přítomná, je možno odhlásit stravu u kuchařek ve školní kuchyni. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

 

Přihlášení ke stravování

Strávník odevzdá vyplněnou Přihlášku ke stravování vedoucí školní jídelny. Přihláška za začátku školního roku je považována za přihlášku na celý školní rok.

 

Ukončení stravování nezletilí strávníci (žáci)

Stravování lze ukončit ke kterémukoliv dni v měsíci. K ukončení stravování je nutný souhlas zákonného zástupce žáka /stačí telefonický souhlas-oznámení o ukončení stravování/.

 

Úhrada stravného

 • hotovostní platba v kanceláří vedoucí školní jídelny
 • bezhotovostním platebním stykem z účtu strávníka (zákonného zástupce) na základě příkazu k povolení inkasa zpětně k 15. dni v měsíci
 • termín hotovostního placení je určen na prvních 5 pracovních dnů následující měsíc
 • při neuhrazení stravného je strávník upozorněn na neuhrazené stravné písemně.
 • Nejdéle však do doby vyčerpání finanční zálohy uhrazené na počátku stravování. Po tomto limitu bude strávníkovi ukončeno stravování.

Úplata za stravování

Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro děti a žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči.  Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák (zástupce žáka) si může odebrat stravu za plnou cenu, tj. včetně režijních nákladů.

Sazby stravného:      
                                    třída  I.    7-10  let:      21,-Kč

                                    třída II.   11-14 let:      24,-Kč

                                    třída III.       15 let:      27,-Kč

                                    zaměstnanci:              30,-Kč

                                    cizí strávník:                61,-Kč      /stravující se ve školní jídelně/                                       

                                   cizí strávník:                60,-Kč      /odnáší si oběd v jídlonosiči/

 

Výdej stravy

 • výdej stravy pro žáky a zaměstnance: 11:30 hod.  -  13:40 hod.
 • výdej stravy pro cizí strávníky: 11:00 hod.  -  11:30 hod.
 • odběr  jídlonosičů: 11:00 hod   -  13:00 hod.

 

Kontrola odběru stravy

 • Každý strávník (mimo cizí strávníky) musí mít pro elektronickou kontrolu odběru stravy zakoupený bezkontaktní čip za hodnotu 100,-Kč (náklady na pořízení čipu). Bez čipu není možné jakýmkoliv způsobem stravu odebírat.
 • Čip může mít žák-strávník po celou dobu školní docházky (na dobu prázdnin se čip nevrací).
 • Po ukončení stravování strávník vrátí nepoškozený čip ved. ŠJ a obdrží zpět 100,-Kč.
 • Při ztrátě nebo poškození čipu si musí strávník zakoupit nový čip.
 • Čip je označen logem školy a číslem strávníka (kód uživatele) a je nepřenosný.
 • Kdo čip zapomene, je povinen se postavit u výdejního okénka na konec řady a oběd mu bude vydán až po obsloužení strávníků, kteří čip měli.