Beskydy - místo, kde žiji

Publikováno: 12.10.2020 Autor(ka): Kamil Bula

Název:  Beskydy – místo, kde žiji

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008314

Trvání projektu: 1.10.2018 - 30.9.2021 (36 měsíců)

 

Anotace projektu:

Cílem projektu je propojování formálního a neformálního vzdělávání na úrovni programů pro děti a žáky v anglickém jazyce, vznik nových programů, v nichž budou zohledněna specifika neformálního vzdělávání (budou pro děti a žáky atraktivní a motivační) a zároveň povedou cíleně k podpoře klíčových kompetencí. Celkem bude vytvořeno 7 programů přírodovědného vzdělávání v anglickém jazyce se zacílením na páté až osmé ročníky základního vzdělávání a zájmové útvary.

Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního vzdělávání formou kolegiální podpory a vzděláváním. Dojde k navázání partnerství mezi 2 školami a 3 organizací neformálního vzdělávání, podpořeno bude 472 dětí a žáků a 21 pracovníků.

 

Dílčí cíle projektu:

- vytvoření a ověření 7 atraktivních programů v oblasti přírodovědného vzdělávání v anglickém 

  jazyce

- u dětí a žáků posílení kompetencí schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, kulturní     

  povědomí a vyjádření

- podpora rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání v oblasti   

  klíčových kompetencí, metod propojování formálního a neformálního vzdělávání a znalostí     

  potřebných pro tvorbu programů

- nastartování kolegiální formy podpory

- proškolení pracovníků v akreditovaných programech

- zvyšování pozitivního přístupu a sounáležitosti s regionem, budování odpovědnosti za region  

- osobnostní a tvůrčí rozvoj jednotlivců CS

- podpora integrace znevýhodněních osob, vytvoření specifického programu pro děti se SVP

- vytváření koncepční, metodické, koordinační, evaluační a vzdělávací činnosti

- vytváření kvalitní vzdělávací nabídky ve spolupráci s jinými odbornými institucemi

- spolupráce s dalšími organizacemi na rozvoji kvalitní nabídky programů pro děti a mládež

  v Moravskoslezském kraji

- podpora začlenění aktivit v rámci ŠVP

- rozšíření nabídky volnočasových aktivit

Beskydy - místo, kde žiji