Úřední deska

Informace k provozu mateřských škol v Mostech u Jablunkova od 25.5.2020

Publikováno: 7.5.2020

Vážení rodiče,

Níže uvádíme podrobnější informace k provozu mateřských škol v Mostech u Jablunkova od 25.5.2020. Prosíme, zvažte docházku dítěte do mateřské školy v tomto období za nastavených pravidel.

Účast dítěte je dobrovolná. (Platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou - předškoláci.)

Z organizačních, provozních a hygienických důvodů na základě Souboru hygienických pokynů pro MŠ vydanému MŠMT bude provoz omezený. Školné za květen a červen nebude staženo z inkasa (nerušte příkaz k inkasu). V měsíci červenci se budeme snažit zachovat provoz na všech odloučených pracovištích, školné bude 200Kč a bude staženo jako obvykle.

Provozní doba mateřských škol bude od 7:00 do 15:30. Vyzvedávání dětí bude v čase 11:45-12:10 a 14:30-15:30.

Podmínky docházky dítěte do MŠ

Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, bez známek respiračního nebo jiného onemocnění. Žádáme rodiče o důslednost dodržování tohoto nařízení a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce. Prosím, zvažte nutnost docházky dítěte do MŠ, jelikož pokud se vyskytne u kohokoliv v MŠ příznak onemocnění, bude celá MŠ uzavřena a poslaná do karantény včetně všech rodinných příslušníků dětí. Dětem ráno bude měřená namátkově teplota, pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.                     

V případě mateřských škol žádné omezení 15 dětí na skupinu či třídu neplatí, chceme však zachovat omezený počet dětí.

Dle nařízení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Ostatní zaměstnanci roušky, ochranné štíty musí mít – prosíme, seznamte s tím Vaše děti.

Dítě bude mít k dispozici dvě své roušky a sáček na uložení.

Ručníky budou jednorázové, papírové. Dezinfekce a dezinfekční mýdla budou v umývárně a na určených místech. Bude prováděna dezinfekce, častější a důkladnější hygiena dětí a dodržovány přísnější pravidla.

Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál školy, včetně zahrady.

Cesta a příchod do mateřské školy

 • Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými nebo jinými opatřeními.
 • Prosíme minimalizujte shromažďování osob před školou. Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti), noste roušky.
 • Převzetí dětí bude organizováno pověřeným zaměstnancem školy u vstupních dveří. Nevstupujte do dalších prostorů školy, a zachovávejte dostatečný odstup od jiných osob.
 • Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 

První den docházky dítěte do kolektivu, tedy 25.5.2020 podepíše zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti (viz příloha). Bude možné v případě potřeby vyplnit a podepsat před vstupem do školy.

Příloha

 1. Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 2. Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše a neodevzdá v den nástupu, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády. Ohledně změn budete včas informováni. Na základě rozhodnutí ředitele školy může dojít ke změnám v organizaci a zabezpečení. Budeme se snažit, abychom co nejvíce ochránili děti, Vás i zaměstnance, dodrželi podmínky dané nařízeními a všem celou situaci usnadnili.

 

Soubory ke stažení