Pravidla pro distanční výuku

Publikováno: 28.10.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová

Pravidla pro distanční výuku

Výuka:

 • Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce.
 • Výuka jednotlivých předmětů probíhá formou on-line a off-line:

On-line výuka – skupina pracuje s učitelem ve stejný čas na stejném virtuálním místě.

Off-line výuka – jedná se o samostudium a plnění zadaných úkolů.

 • Škola stanovila základní a hlavní komunikační platformu: BAKALÁŘI, WEB ŠKOLY, GOOGLE MEET, EMAIL.
 • Výuka může probíhat formou on-line meetingů (zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na on-line výuce). Hodiny budou pevně zakotveny v rozvrhu hodin pro on-line distanční výuku.
 • Zákonný zástupce žáka, který nemá podmínky pro on-line výuku (počítač, notebook…), kontaktuje třídního učitele a domluví si jiný vhodný postup (zapůjčení notebooku, předávání úkolů…).

On-line výuka:

 1. Stupeň

            Český jazyk – min. 1x týdně

            Matematika – min. 1x týdně

            Další předměty (anglický jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda…) - dle potřeby žáků

 1. Stupeň

            Český jazyk – min. 2x týdně

            Matematika – min. 2x týdně

            Cizí jazyky – min. 1 týdně

            Další předměty (zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie) – min. 1x týdně

            Ostatní předměty (občanská výchova, pracovní činnosti, informatika a další) – plnění úkolů

            v rámci off-line výuky

Rozvrh hodin pro jednotlivé třídy bude k dispozici na webových stránkách.

Je přísně zakázáno nahrávání on-line výuky.

Klasifikace:

 • Splněné úkoly učitel klasifikuje, podává žákům zpětnou vazbu.
 • Při hodnocení výsledků bude využíváno jak formativní (slovní), tak sumativní (klasifikace) hodnocení.
 • Žáci jsou povinni plnit zadané úkoly a zasílat je v určeném termínu.
 • Brání-li splnění úkolů závažné okolnosti, zákonný zástupce je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat vyučujícího daného předmětu.
 • Výsledná klasifikace je zaznamenávána do Bakaláře.

Omlouvání absence žáka:

 • V případě neúčasti žáka na distanční výuce omlouvá zákonný zástupce absenci svého dítěte nejpozději třetí den třídnímu učiteli.
 • Doložení výše uvedené absence je z důvodu prokazatelnosti vyžadováno pouze prostřednictvím emailové adresy třídního učitele.
 • V případě absence žáka ve výuce platí, že si zameškanou látku doplní a splní zadané úkoly.

Mosty u Jablunkova, 23. 10. 2020                                                                        Mgr. Kamil Bula

                                                                                                                              ředitel školy