Třída ZŠ

Bližší informace k zápisu dětí do základní školy pro školní rok 2021/2022

Publikováno: 26.3.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Zápis dětí do základní školy pro školní rok 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s platnými právními předpisy a v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Uskuteční se jako vloni bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit do 13. dubna 2021 následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (skola@zsmostyujablunkova.cz)
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu:
  Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750,                         
  příspěvková organizace                        
  Mosty u Jablunkova 750, 739 98
 • osobně na sekretariát Základní a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750 v termínu 12. a 13. dubna 2021 od 7:00 do 17:00 hod.

Dokumenty, které jsou nutné k zápisu:

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Zápisní lístek
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

(tyto dokumenty naleznete v příloze)
                +

 • Kopie rodného listu

Pravidla podávání žádosti:

 • Pokud je to možné, podejte přihlášku datovou schránkou nebo emailem s dokumenty s elektronickým podpisem. V tomto případě není nutná Vaše osobní přítomnost ve škole.

 • Pokud jste ještě nepodali přihlášku spolu s dalšími dokumenty, můžete ji zaslat doporučeně na adresu Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, 73998 Mosty u Jablunkova 750. V tomto případě nebudeme vyžadovat Vaši přítomnost a dokumenty se ověří až při nástupu do školy.

 • V případě, že nemáte osobní datovou schránku ani osobní elektronický podpis a přihlášku jste nezaslali doporučeně poštou, musíte se dostavit osobně na sekretariát Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750 v termínu 12. a 13. dubna 2021 od 7:00 do 17:00 hod.

  Pro minimalizaci shlukování osob ve škole ve dnech 12. a 13. 4. 2021 si prosím předem telefonicky domluvte termín.

        Objednat termín pro odevzdání dokumentů si můžete od 6. 4. – 8. 4. 2021 od 8:00 – 11:30 na tel. čísle 558 367 614.

 • K zápisu jsou povinny dostavit se všechny děti (zastoupeni zákonnými zástupci), které do 31. 8. 2021 dovrší šestý rok věku (děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dříve) a patří do spádové oblasti Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace.

 • Děti (zastoupeni zákonnými zástupci), které se zúčastnily zápisu v roce 2020 a byl jim udělen odklad školní docházky k 1. 9. 2020, se k letošnímu zápisu taktéž dostaví.

 • Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školybude zákonnému zástupci dítěte oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy základní školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 • Během konání zápisu má zákonný zástupce právo podat i žádost o odklad povinné školní docházky dítěte (naleznete v příloze). Žádáte-li o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit k přijetí Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře (dětský lékař nebo jiný specialista) nebo klinického psychologa.

 

V Mostech u Jablunkova 26. 3. 2021                                                                                            Mgr. Kamil Bula
                                                                                                
                                                     ředitel školy