3. A

Mgr. Marie Ruszová Třídní učitel učitel

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021

Publikováno: 27.8.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. září 2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil na začátek školního roku 2021/2022 a informoval Vás o provozu základní školy od 1. září 2021.

Slavnostní zahájení:

Žáci 1. tříd

Zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky 1. tříd a jejich zákonné zástupce proběhne 1. 9. 2021 v kmenových třídách v 8:15 hod. Žáci a zákonní zástupci vstupují do budovy vchodem pro 1. stupeň. Je nutné, aby žáci měli při vstupu do budovy ochranu dýchacích cest a ve společných prostorech školy, po usazení ve třídě ochranný prostředek mít nemusí. Zákonní zástupci jsou povinni nosit při vstupu do budovy školy a po celou dobu pobytu v budově ochranu dýchacích cest. V tento slavnostní den proběhne ve třídě Pasování prvňáčků. První povinné antigenní testování prvňáčků proběhne 2.9.2021.

Žáci 2. tříd až 9. tříd 

Žáci 2. až 9. tříd zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 v 7:55 hod. v kmenových třídách. Při vstupu do budovy školy a přechodu do třídy je nutné si nasadit ochranu dýchacích cest. Na úvod musí žáci absolvovat první antigenní testování. Po ukončení testování s negativním výsledkem ochranný prostředek ve třídě již mít nemusí.

Žákům budou poskytnuty informace o dalším průběhu a organizaci školního roku a provozu základní školy, školní družiny, školní jídelny. Informace o organizaci a průběhu školního roku prosím sledujte na webových stránkách školy.

Testování:

Preventivní screeningové testování antigenními testy bude probíhat v těchto dnech:

Středa 1.9.2021 – 2. až 9. ročník

Čtvrtek 2.9.2021 – 1. ročník

Další termíny testování pro všechny žáky proběhnou v termínech 6. září a 9. září 2021. 

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
U žáků 1. až 3. ročníku může být u testování přítomen zákonný zástupce žáka.

Testovat se nemusí:

Osoby s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG).

Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí zákonného zástupce žáka:
Zákonný zástupce, který nechce, aby jeho dítě absolvovalo povinné antigenní testování, musí tuto skutečnost uvést písemně s podpisem zákonného zástupce žáka. Písemné a Vámi podepsané vyjádření předá žák třídnímu učiteli.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Po vyhodnocení výsledku testování bude MZČR rozhodnuto o dalším postupu dle aktuální epidemiologické situace.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest:
Mají pouze žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

Další informace:

  • Školní družiny jsou otevřeny pro žáky přihlášené do družiny od 2. září.
  • Školní stravování bude v provozu od 2. září.
  • Informace MŠMT a informační letáky k testování naleznete v přílohách.
  • Další informace naleznete na stránkách edu.cz

Organizace výuky pro školní rok 2021/2022:

1. září:
Zahájení školní roku pro všechny ročníky končí po 2. vyučovací hodině (9:30 hod)

2. a 3. září:

1.A, 1.B – 9:30
2. třída – 11:10
3.A, 3.B – 11:20
4., 5. třída – 11:30
6. třída– 12:00
7.A, 7.B – 12:10
8.A, 8.B – 12:20
9.A, 9.B – 12:30

Od 6. září bude výuka probíhat dle platného rozvrhu hodin pro školní rok 2021/2022 v plném rozsahu.

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci.    

                                                                                                                      Mgr. Kamil Bula 
                                                                                                                          ředitel školy