Třída MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Publikováno: 16.4.2021 Autor(ka): Jan Beiger

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2-3 let, pro které jsou zřízeny třídy v MŠ Střed „U Myšky“ a v MŠ Dolní třída „U Zajíčka“. Pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2021, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021 povinné.

Zápis proběhne v Základní škole v Mostech u Jablunkova bez osobní přítomnosti dětí (v souvislosti s protiepidemickými opatřeními).

Žádost mohou zákonní zástupci doručit do 13. května 2021 následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (skola@zsmostyujablunkova.cz)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu:

 Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750,

 příspěvková organizace

 739 98 Mosty u Jablunkova 750

  • osobně na sekretariát Základní a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750 v termínu od 12. do 13. května 2021 od 7:00 do 17:00 hod.

 

Děti budou přijímány podle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“, které jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ v sekci Dokumenty/Řady a směrnice a v sekci Aktuality

Dokumenty, které jsou nutné k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání…….

do konkrétní mateřské školy, kterou jste si vybrali

  • Evidenční list pro dítě v MŠ

(potvrzení od dětského lékaře nesmí být starší tří měsíců) 

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořízení ostatních materiálů
  • Dohoda o způsobu a délce docházky dítěte do mateřské školy
  • Kopie rodného listu
  • popřípadě kopie „Rozhodnutí soudu“

 

Tyto dokumenty naleznete v příloze „soubory ke stažení“

V případě, že využijete k zápisu (odevzdání dokumentů) svého dítěte osobní přítomnost na sekretariátu základní školy, ale předem si telefonicky (558 367 614) domluvte termín ve dnech: 6. a 7. května 2021 od 8:00 do 13:30 pro minimalizaci shlukování osob ve škole.  

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude zákonnému zástupci dítěte oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem na webových stránkách školy a vstupních dveří do budov mateřských škol a jednotlivých tříd.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Ředitel školy stanovil kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení paragraf 165 zákona číslo 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

                                                                                                                          Mgr. Kamil Bula

                                                                                                                              ředitel školy