Třída MŠ

O třídě

Charakteristika třídy                                                                              

 1. Děti

Celkem : 14 dětí

 

 1. Výchovně vzdělávací činnost

Třídní vzdělávací program „Poznáváme svět s medvídkem ze školky“ vychází ze ŠVP "OBJEVUJEME SVĚT "a RVP PV, inspiruje se ročním obdobím, svátky, akcemi školy a vším, co děti obklopuje. Vychází z konkrétních situací a zájmu dětí. Je zaměřen na získání základů klíčových kompetencí, které budou nadále rozvíjeny dalším vzděláváním v ZŠ. Vzhledem k tomu, že je třídní skupina věkově heterogenní, je vzdělávací nabídka přizpůsobena vývojovým specifikům všech věkových skupin dětí. Vzdělávací nabídky jsou zahrnuty v tématických celcích, které na sebe obvykle navazují, jejich délka je přizpůsobena potřebám dětí (tématické celky je možné zkrátit, prodloužit či upravit dle možností a zájmu dětí). Klíčová je pro nás spolupráce s rodinou dítěte.

 

            Zaměříme se na:

 1. rozvoj samostatnosti a zdravého sebevědomí a dovednosti přijímat zodpovědnost za své chování (citová zralost)
 2. dodržování společných pravidel, respektování potřeb druhých
 3. posilování radosti z objevování, zvídavost a řešení problémů, posilování záměrného soustředění
 4. rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností
 5. tvořivou hru, pohybové aktivity, konstruktivní činnosti
 6. prohlubování již získaných zkušeností a uplatnění získaných zkušeností především v praktických situacích
 7. rozvoj řečových schopností a komunikačních dovedností (naslouchání, porozumění, vyjadřování)
 8. zdokonalování dětí v oblasti hrubé i jemné motoriky
 9. vytváření klidného, bezpečného a podnětného prostředí

 

 1. Materiální podmínky

            Třída je velmi dobře vybavena hračkami a pomůckami odpovídající                       věkové skupině dětí

 1. Personální zajištění

            Monika Lehotová - učitelka